Väsjö torg

För Ikano Bostad drev jag under min tid på ÅWL arkitekter denna markanvisningstävling i Väsjön. I förslaget för detta nya stadskvarter har skalan brutits ned genom att dela upp den tillåtna byggnadsvolymen i 8 olika huskroppar, alla med sin egen individuella karaktär och utformning. Gatuplanet innehåller kommersiella lokaler som öppnar kvarteret mot Väsjö Torg och omgivande gaturum. Här ryms även verksamheter som blir gemensamma för de boende i kvarteret – allt för att öka tillgängligheten, rörligheten och granngemenskapen.

Visionen är att främja social hållbarhet genom att ge möjligheter för en bättre vardag för så många människor som möjligt. I vårt arbete har vi premierat en tanke som just nu är på stark frammarsch inom stadsutveckling – en tanke om att dela kunskap, resurser och platser på ett självklart och enkelt sätt.

Förslaget utnämndes av juryn till bästa förslag avseende arkitektur, gestaltning och stadsbyggnadskvalitet.

Projektinformation:
Typ: Flerbostadshus
År: 2017
Klient: Ikano Bostad genom ÅWL arkitekter
Skede: Markanvisningstävling