Träkvista

Träkvista är en av Ekerös viktiga noder. Ambitionen är att utveckla Träkvista torg och dess omgivning till ett levande lokalt centrum med handel och bostäder. Träkvista får i den nya utformningen en småstadskaraktär, där det nya torget blir områdets självklara mittpunkt med livsmedelshandel och lokaler för mindre butiker och restauranger.

Kring Träkvista dominerar idag bebyggelse i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. Bebyggelsen är småskalig och varierad. I stora delar är gavlarna vända mot gatan vilket ger karaktär till många av gaturummen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen knyter an till detta och är även denna gestaltad som ett antal mindre huskroppar av varierande storlek som vänder sina gavlar mot gaturummet. Den nya huskropparnas variationer i fasadmaterial är också noggrant utvalda för att harmoniera med den omkringliggande bebyggelsen.

Projektinformation:
Typ: Stadsbyggnad, bostäder, kommersiellt, vård
Skede: Samråd, detaljplan
Bilder: ÅWL Arkitekter