Träkvista

Träkvista är en av Ekerös viktiga noder. Här drev jag för Trygghem Bostad AB under min tid på ÅWL arkitekter arbetet med att utveckla en ny detaljplan med ambitionen att skapa ett nytt levande lokalt centrum med handel och bostäder. I den nya utformningen får Träkvista en småstadskaraktär, där det nya torget blir områdets självklara mittpunkt med livsmedelshandel och lokaler för mindre butiker och restauranger.

Kring Träkvista dominerar idag bebyggelse i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. Bebyggelsen är småskalig och varierad. I stora delar är gavlarna vända mot gatan vilket ger karaktär till många av gaturummen. Den föreslagna bostadsbebyggelsen knyter an till detta och är även denna gestaltad som ett antal mindre huskroppar av varierande storlek som vänder sina gavlar mot gaturummet. Den nya huskropparnas variationer i fasadmaterial är också noggrant utvalda för att harmoniera med den omkringliggande bebyggelsen.

Planen vann laga kraft 2021.

Projektinformation:
Typ: Stadsbyggnad, bostäder, kommersiellt, vårdboende (inkl programhandling)
År: 2016 – 2019
Klient: Trygghem Bostad AB
Skede: Detaljplan – Samråd & Granskning
Bilder: ÅWL Arkitekter
Status: Detaljplanen vann laga kraft 2021